Budou v Podprůhonu svodidla? aneb Proč jsme nesli růžové svodidlo na magistrát

11.11.2013 22:29

„Na těchto svodidlech trvají projektanti. Je to choulostivá věc, o které musí rozhodnout odborníci. Pokud se projektant vyjádří, že to nemusí být, uděláme to jinak. Ale na druhou stranu, jestliže řekne: „Já se pod to jinak nepodepíšu." asi těžko půjde město jen s politickým rozhodnutím a vezme na sebe odpovědnost za bezpečnost," vysvětlil Bernášek.  (Kladenský deník, 5. 11. 2013)

 

Jak je to tedy s projektanty? Existuje možnost, že by se podepsali pod verzi bez svodidel? Pojďme se podívat do historie a připomenout si, co se již kolem projektu odehrálo.

 

Na jaře 2009, před zahájením projektu Revitalizace, o. s. Spolek Podprůhon upozorňoval na nutnost vytvoření architektonické studie (pozn. 1), která by dala jasnou vizi, jak má čtvrť po rekonstrukci vypadat. Spolek Podprůhon nabídl vedení města také vlastní architektonickou studii nebo pomoc s výběrovým řízením na vhodného architekta schopného zdárně tento úkol splnit (pozn. 2). Rada města na své 9. schůzi, dne 8. 6. 2009, však zpracování architektonické studie odmítla (pozn. 3). Na stejné schůzi bylo odsouhlaseno zpracování samostatného projektu na statické zajištění opěrných zdí. Město následně zadalo také vypracování samostatného projektu rekonstrukce komunikací firmě CR Project, s. r. o.

 

Výsledkem nekoncepčního přístupu Města jsou tedy dva nezávislé projekty: projekt rekonstrukce opěrných zdí (ing. Trčka - statik) a projekt rekonstrukce komunikací (CR Projekt, s.r.o. - dopravní inženýři). Chybí architekt, tedy jediná profese způsobilá k navrhování městského prostředí. Přestože jsou jak statik, tak dopravní inženýři odborníci ve své oblasti, nejsou motivování ani nemají znalosti a zkušenosti k vytvoření kvalitního prostředí. Plní své normy, nic víc, nic míň. Chybí celková koncepce, chybí jakýkoli estetický názor, chybí koordinace...

 

Přesto se Spolek Podprůhon i nadále s projektanty snažil komunikovat a projekty připomínkovat.

 

Spolek mimo jiné zpochybnil i nutnost instalace zábradelních svodidel osazených na korunách opěrných zdí (pozn. 4). Dle ČSN 736110 se svodidla na komunikacích s dovolenou rychlostí 60km/h obvykle nenavrhují.  V souladu s ČSN 736101 pak navrhl Spolek Podprůhon alternativní řešení v podobě zvýšeného odrazového prahu. Toto řešení umožnilo nahradit zábradelní svodidla zábradlím se sloupky z betonových cihel s poli s ocelovou výplní.

 

Toto technické řešení bylo Spolkem Podprůhon projednáno s projektanty obou částí – statikem i dopravními inženýry a bylo jimi odsouhlaseno jako možné. Následně byla Městem zadána úprava obou projektů. Zatímco do projektu komunikací byla tato změna zapracována v průběhu projektování (tedy zdarma), již vydaný projekt statiky musel být revidován novými výkresy. Tuto revizi „a“ zadalo a zaplatilo Město a byla vydána statikem v březnu 2011. S touto úpravou projektu byl seznámen i Spolek Podprůhon a souhlasil s ní. Zdálo se tedy, že alespoň v případě svodidel, je vše na dobré cestě.

 

Následně bylo zažádáno o stavební povolení a dotaci z ROP. Teprve v průběhu realizace prací však Spolek Podprůhon zjistil, že v prováděcím projektu (a následně bylo ověřeno, že i v projektu pro stavební povolení, který byl potvrzen stavebním úřadem) není revize projektu statiky obsažena a staví se tedy podle původních výkresů se svodidly. V projektu komunikací změna zahrnuta je a oba související projekty jsou tak v rozporu (!), resp. bezpečnostní prvky jsou vlastně zdvojeny.

 

Nejméně od března 2011 je jasné, že projektanti nejen potvrdili možnost svodidla neinstalovat, ale dokonce v tomto smyslu na objednávku Města projekt upravili!

 

Vážený pane Bernášku (a další odpovědní členové vedení města), prosíme, dodržte svůj slib a udělejte to jinak! Můžete zabránit zbytečnému ničení genia loci čtvrti, která je jednou z nejstarších v Kladně a která svým jedinečným charakterem každoročně láká tisíce návštěvníků Kladenských dvorků.

 

za o. s. Spolek Podprůhon

Ing. arch. Ondřej Rys1/ Viz Dopis Spolku Podprůhon ze dne 27. 4. 2009 adresovaný náměstku primátora, Mgr. Miroslavu Vackovi

2/ Viz zápis ze schůzky  Spolku Podprůhon s primátorem, Ing. Danem Jiránkem, ze dne 21. 5. 2009

3/ Viz Zápis z 9. zasedání RM dne 8. 6. 2009 (bod 9.9 : nesouhlasila se zadáním architektonické studie na lokalitu Podprůhon; hlasování  PRO: 2  PROTI: 2  ZDRŽELI SE: 3; NEODSOUHLASENO

4/ K návrhu svodidel v projektu se vyjádřil i městský architekt 24. 2. 2010: “Opěrná stěna č.13,7 – zábradlí požadujeme řešit obdobně jako u již realizované opěrné zdi č.3 – zděné sloupky s ocelovou výplní. U všech zdí NEREALIZOVAT typová zábradelní svodidla, ale použít DOHODNUTÝ detail se zvýšeným obrubníkem a odrazovým pruhem šíře 500mm.”

Obdobně reagoval i Národní památkový ústav ve svém stanovisku z 20. 11. 2009: Užití kovových silničních svodidel by mělo být zásadně přehodnoceno.”