Napojení objektu plynovou přípojkou PE dle technických pravidel TPG 702 01

13.03.2013 21:44

Plynovodní přípojka:

- je zařízení pro připojení odběrního plynového zařízení na plynovod (distribuční soustavu). Sahá od plynovodu k hlavnímu uzávěru odběrního plynového zařízení k hranici pozemků

- napojení plynové přípojky na plynovod se provádí v rovině kolmé k ose plynovodu, pokud není provozovatelem RWE DS a projektantem dohodnuto jinak

- přípojka je ukončena na hranici pozemku v kiosku nebo ve skříni zapouštěné v obvodové zdi připojovaného objektu. Kiosek je typový nebo zděný. Skříňka musí být vyrobena z nehořlavých nebo nesnadno hořlavých materiálů. Toto zařízení zajišťuje majitel objektu na své náklady a  musí být instalováno v v časovém předstihu před přivedením plynovodního potrubí (přípojky plynu) do objektu nebo na hranici pozemku

- přípojka je přivedena do kiosku nebo skříně na levou stranu. Stěny výklenku nebo kiosku musí být zednicky začištěny – bez ostrých hran a dutin se splněním požární odolnosti ve vztahu k vnitřním prostorám objektu

- změna směru potrubí přípojky z vodorovné na svislou část přípojky je řešena tvarovkou 90° dle podmínek provozovatele RWE DS.

- konec přípojky musí být upevněn proti vytažení a potočení, dále zajištěn proti mechanickému a tepelnému poškození

(zdroj: www.mestokladno.cz)

obrázky se můžete klikem zvětšit.