Volby 2014

1) Naše sdružení Spolek Podprůhon vzniklo z potřeby obyvatel podílet se na rozhodování o dění, které probíhá v jejich čtvrti. Jaký je váš názor na zapojení obyvatel do rozhodování o jejich okolí a jejich spolupráci s magistrátem?

TOP09: Rozhodně vítáme jakékoliv zapojení občanů do spolurozhodování chodu města. Je potřeba vždy skloubit potřeby obyvatel a možnosti městské kasy.

VPK: Konkrétní místo znají vždy nejlépe jeho obyvatelé a uživatelé. Jejich podněty by měly být tedy pro rozhodování magistrátu zásadní. Na začátku každého projektu by mělo vzniknout zadání, které by z větší části měli formulovat právě sami obyvatelé a ztotožnit se s ním. Jen na základě takto formulovaného zadání může vzniknout kvalitní projekt, který bude opravdovým přínosem. Klíčová je pro nás i následná oboustranná komunikace.

2) Součástí probíhající rekonstrukce Podprůhonu nejsou opravy schodišť ani jejich osvětlení, která jsou strategická pro pohyb chodců v lokalitě a jsou, bohužel, v žalostném stavu - zajímá nás, zda souhlasíte s tím, že by měla, byť nad rámec současné rekonstrukce, zrealizovat jejich oprava?

TOP09: Oprava chodníků a osvětlení je potřebná nejen v lokalitě Podprůhon, ale opět je potřeba brát v potaz možnosti městské pokladny.

VPK: Je samozřejmě chybou zadání, že projekt revitalizace neobsahuje pro život Podprůhonu tak zásadní prvek jako jsou schodiště. Rekonstrukce schodišť by měla proběhnout co nejdříve a na základě kvalitního projektu. Věříme, že tento projekt vznikne v úzké spolupráci s občany Podprůhonu a přinese do čtvrti oživení, které měla přinést právě probíhající revitalizace. Splnění technických požadavků včetně dostatečného osvětlení považujeme za samozřejmost. Projekt rekonstrukce schodišť by měl mít podle nás ale i nějakou přidanou hodnotu reflektující genius loci Podprůhonu.

3) Jakou máte představu o budoucnosti nezastavěného pozemku na křižovatce ulic Štechova a Čs. armády, kde je nyní příležitostné tržiště?

TOP09: Rozhodně nepodpoříme výstavbu žádného komplexu budov. Dle našeho názoru by místo bylo vhodné pro parkovou úpravu. Ale předpokládáme, že bude řešeno v rámci nějaké širší urbanistické a architektonické studie.

VPK: Tento pozemek je v organizmu města velmi důležitý. Jeho budoucí podoba tedy musí vzejít z důkladné analýzy a zadání, na němž budou participovat obyvatelé. Na základě tohoto zadání by měla být vypsána architektonicko-urbanistická soutěž, která by měla kromě samotného pozemku řešit i vazby na jeho okolí. Z našeho pohledu je zásadní aby případná stavba důstojně uzavírala jak nám. Svobody tak pěší zónu či aby byl vytvořen důstojný prostor pro čekání na autobusy. Nedávno proběhlou architektonickou soutěž na tržnici na tomto místě považujeme za promarněnou šanci, neboť jí nepředcházela veřejná diskuze, obecně sdílené zadání a soutěž vůbec neřešila vazby na okolí.

4) Jak se stavíte k našemu záměru o revitalizaci zelených lokalit Ořechovka a Bukovka a napojení těchto ploch zeleně na pěší a cyklistické městské trasy a jejich využití pro volný čas?

TOP09: S konkrétním záměrem revitalizace zelených lokalit nejsme seznámeni, ale obecně podporujeme rozvoj zeleně ve městě. Vzhledem k tomu, že Kladno patří mezi místa s nejhorším ovzduším, tak každý projekt, který tento stav může zlepšit je vítán.

VPK: Tento záměr vítáme a budeme ho podporovat!

Především Bukovka má velký potenciál celoměstského významu, který bohužel není reflektován v platném územním plánu ani v návrhu plánu nového. Vzhledem k rozsahu území budeme usilovat nejprve o formulování záměru a vytvoření generelu, který by mohl být následně naplňován několik let.

Revitalizace Ořechovky je naproti tomu relativně malý akupunkturní zásah, který by mohl být realizován rychle a i s malou investicí by mohlo být dosaženo velké změny v tomto „území nikoho“. Předpokládáme, že o využití Ořechovky má Váš Spolek jasné představy a zapojí se jak do přípravy projektu, tak případně i jeho realizace. Samozřejmostí by měla být koordinace revitalizace Ořechovky s projektem opravy sousedního schodiště.

5) Problémem nejen Podprůhonu jsou odpadky v ulicích, vandalismus a drobná kriminalita. Jaká je vaše strategie v řešení těchto každodenních problémů?

TOP09: Na tuto otázku neexistuje jednoduchá a krátká odpověď. Není to problém pouze Podprůhonu a řešením by mohlo být zvýšení počtu strážníku a kamerový systém. Obojí však opět závisí na finančních prostředcích.

VPK: Za nejlepší prevenci těchto jevů považujeme kvalitní prostředí, kterého si občané váží. Pokud po dokončení revitalizace proběhne oprava schodišť, věříme, že jen touto změnou dojde ke zlepšení situace ve vaší čtvrti.

Klíčová je i následná údržba, tedy okamžité odstraňování odpadků a graffiti, či opravy v co nejkratším možném termínu. Zde bychom rádi využili pomoci místních obyvatel - především pro okamžité upozorňování na vzniklé problémy, ale i pro jejich odstraňování (můžeme tak dát smysluplnou práci nezaměstnaným).

Dále posílíme hlídky městské policie.

Děkujeme za Vaše dotazy. Fungující město vytvářejí aktivní občané, proto velmi oceňujeme vaši práci v Podprůhonu.